فایل رایگان مدل سازي واکنش موازي-رقابتي Villermaux-Dushman در ميکروراکتورهاي منتخب با استفاده از نرم افزار کامسول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي واکنش موازي-رقابتي Villermaux-Dushman در ميکروراکتورهاي منتخب با استفاده از نرم افزار کامسول :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

بخش مهمی از فرایندهای شیمیایی را عمل اختلاط و ترکیب مواد تشکیل می دهد. در این تحقیق، سعی شده شبیه سازی اختلاط واکنش Villermaux-Dushman با استفاده از نرم افزار شبیه سازی COMSOL Multiphysics برای دو میکروکانال با سطح مقطع های مربعی و ذوزنقهای با ابعاد مشخص و به منظور دست یابی به حداقل شاخص جدایش خروجی مورد بررسی قرار گیرد. از داده های تجربی جهت ورودی های معلوم به نرم افزار استفاده شد. اثر دبی حجمی بر شاخص جدایی Xs به عنوان معیار سنجش کیفیت اختلاط و نیز افت فشار درون میکروکانال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل سازی حاکی از آن است که در کلیه دبی ها، میکروکانال T شکل با سطح مقطع مربعی با شاخص جدایش نزدیک تر به صفر (0/0067 -0/0001) نسبت به میکروکانال T شکل با سطح مقطع ذوزنقه ای عملکرد بهتری دارد. مقادیر افت فشار هم در کار مدل و هم کار تجربی در همه ی دبی ها از 1 ml/min تا 18 نزدیک به هم و در محدوده 0/01 bar تا 0/3 تغییر کرد. همچنین نرم افزار مورد استفاده نشان داد که در مدل سازی واکنش موازی –رقابتی یدید-یدات از دقت نسبتا بالایی برخوردار است.

لینک کمکی