فایل رایگان تاملي بر تعاريف اقتصاد ديجيتال و کاربردهاي سياستي آن براي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاملي بر تعاريف اقتصاد ديجيتال و کاربردهاي سياستي آن براي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مقاله حاضر در چارچوب بحث اقتصاد دیجیتال به ضرورت توجه و تاکید بر گسترش فضای مجازی و ضریب نفوذ آن بعنوان یکی از محرک های بهره وری و رشد اقتصادی در ایران تاکید نموده است. بدین منظور در ابتدا با مروری بر مفاهیم اقتصاد دیجیتال و حصول به این یافته که دستیابی به تعریفی واحد از اقتصاد دیجیتال امکان پذیر نمی باشد و ضروریاست کشورها با توجه به پتانسیل های خود به سیاست گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال بپردازند، تلاش گردیده در چارچوب مبانی نظری اقتصادی، مجاری اثرگذاری فناوری (همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات) بر فرایند رشد اقتصادی شناسائی شوند. نتایج حکایت از آن دارند که با توجه به سهم غالب بخش خدمات در اقتصاد ایران و نقش بسیار موثر فناوریاطلاعات و ارتباطات در ایجاد رشد اقتصادی در این بخش از یک سو و نیز اثر قابل توجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در قالب مبانی نظری اقتصادی، از سوی دیگر، توجه و تاکید بر فضای مجازی در سیاست گذاری های اقتصادی کشور بعنوان یکی از منابع رشد یک ضرورت به حساب می آید.

لینک کمکی