فایل رایگان طراحي تست مهندسي اجتماعي: سنجش ميزان آگاهي دانشجويان و آمادگي اساتيد دانشگاه خيام مشهد در برابر حملات مهندسي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي تست مهندسي اجتماعي: سنجش ميزان آگاهي دانشجويان و آمادگي اساتيد دانشگاه خيام مشهد در برابر حملات مهندسي اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

استحکام یک زنجیر به ضعیف ترین حلقه آن وابسته است؛ از طرفی در زنجیره ی امنیت سازمان ها، انسان ضعیف ترین عنصر است، لذا انسان نقش بسیار تعیین کنندهایی در میزان استحکام امنیت یک سازمان دارد. انسان بنا به خصلت های ذاتی که دارد این قابلیت را دارد که از سوی دیگران فریب داده شود. فریب دادن انسان امروزه به صورت یک علم دسته بندی شده است و مهندسی اجتماعی نام دارد. تعریف مهندسی اجتماعی در این تحقیق ارایه شده است. دانشجویان دانشگاه خیام با استفاده از پرسشنامه مورد تحقیق قرار گرفتند و میزان قابلیتآنها برای مهندسی شدن مورد بررسی قرار گرفته است. اساتید گروه کامپیوتر خیام نیز گروه بعدی هستند که با استفاده از تست نفوذ مورد ارزیابی قرار گرفتند و میزان آمادگی آنها در برابر حملات مهندسی اجتماعی ارزیابی شده است

لینک کمکی