فایل رایگان آگاهي واج شناختي در افراد دچار آسيب واژگاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آگاهي واج شناختي در افراد دچار آسيب واژگاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف مقایسه مولفه های آگاهی واج شناختی در دو گروه دچار آسیب واژگانی گروه ناتوان خواندن و دیکته ( 18 = n ) و بهنجار ( 18 = n ) انجام شد. این 36 نفر از دانش آموز پایه دوم و سوم بودند که افراد دچار آسیب واژگانی بر پایه ملاک های اختلال یادگیری اختصاصی و افراد بهجار بر اساس نظر معلم انتخاب شدند. از خرده آزمون های خواندن نما شامل حذف آواها، زنجیره کلمات و قافیه برای سنجش آگاهی واج شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه دچار آسیب واژگانی در تمام مولفه های آگاهی واج شناختی نسبت به گروه بهنجار ضعیف تر هستند. به نظر می رسد افراد دچار آسیب واژگانی دانش اندکی از حروف و واج ها برای خواندن و نوشتن دیکته و همچنین برای تشخیص کلمات و واج ها دارند که می توان با آموزش و مداخلات به موقع گامی را در جهت بهبود یادگیری آنها برداشت.

لینک کمکی