فایل رایگان ابعاد تاريک شخصيت و کنترل تکانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابعاد تاريک شخصيت و کنترل تکانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

افزایش تکانشگری که ناشی از ناتوانی در بازداری پاسخ اولیه و ناتوانی در تلاش برای عمل کردن به پاسخ ثانویه است با افزایش انواع مختلف رفتارهای خطرناک مرتبط است، از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش ابعاد تاریک شخصیت در پیش بینی تکانشگری انجام شد. در یک مطالعه از نوع همبستگی 162 شرکت کننده ( 136 زن و 26 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس از میان کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98-1397 انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقیاس تکانشگری بارات و ابعاد تاریک شخصیت پاسخ دادند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان دادند که بین ابعاد تاریک شخصیت با تکانشگری رابطه معنی داریوجود دارد، براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی 4/6 درصد از واریانس تکانشگری توسط ابعاد تاریک شخصیت تبیین گردید و همچنین با توجه به ضرایب بتا و مقدار تی، بعد جامعه ستیزی معنی دار بود. با توجه به یافته ها می توان مولفه ی ضداجتماعی را پیش بین مناسبی برای تکانشگری در نظر گرفت.

لینک کمکی