فایل رایگان ابعاد چشم انداز زمان و ترس از جرم در جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابعاد چشم انداز زمان و ترس از جرم در جوانان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

ترس از جرم یک فرآیند شناختی و یا رفتاری نیست، بلکه حالت عاطفی پیچیده و نیرومندی است که درنتیجه احساس خطر در فرد شکل می گیرد و تحت تاثیر عوامل فردی مختلفی قرار دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چشم انداز زمان با ترس از جرم در جوانان شهر اصفهان است. در یک مطالعه از نوع همبستگی 150 شرکت کننده به روش نمونه گیری در دسترس از میان جوانان 25 تا 18 سال شهر اصفهان سال 1396 انتخاب شدند و پرسشنامه های ترس از جرم ترامن و چشم انداز زمان کوستال و بیکر پاسخ دادند. یافته ها حاکی از آن بود که رابطه بین گذشته مثبت و آینده منفی با ترس از جرم مثبت و معنی دار و رابطه بین آینده مثبت با ترس از جرم منفی و معنی دار بود و رابطه سایر ابعاد چشم انداز زمان با ترس از جرم معنی دار نیست.

لینک کمکی