فایل رایگان ابعاد دانش فراحافظه اي و رويکردهاي يادگيري در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابعاد دانش فراحافظه اي و رويکردهاي يادگيري در دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش ابعاد دانش فراحافظه ای در پیش بینی رویکردهای یادگیری دانشجویان انجام شد. در یک مطالعه از نوع همبستگی 414 شرکت کننده ( 256 زن و 158 مرد) به روش تصادفی خوشه ای از میان کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی 97-1396 انتخاب شدند و سپس به پرسشنامه های چندعاملی حافظه و فرم کوتاه رویکردهای یادگیری برای دانشجویان پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون در رابطه با رویکردهای یادگیری نشان دادند که در بین ابعاد فراحافظه، توانایی ادراک شده و استفاده از راهبردهای حافظه، رویکرد عمیق یادگیری را پیش بینی کردند، رضایت از حافظه رویکرد سطحی یادگیری را پیش بینی کرد و هر سه بعد فراحافظه، پیش بینی کننده رویکرد استراتژیک یادگیری بودند. نتایج پژوهش حاضر ضرورت شناسایی نقش فراحافظه را در کیفیت یادگیری دانشجویان بازمی نماید.

لینک کمکی