فایل رایگان ادراک اجتماعي و بافت رابطه: نقش هاي اجتماعي با چه مختصات اجتماعي ارتباطي مشخص مي شوند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادراک اجتماعي و بافت رابطه: نقش هاي اجتماعي با چه مختصات اجتماعي ارتباطي مشخص مي شوند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بنا بر مدل محتوای تصور قالبی، گروه های اجتماعی در قالب دو بعد گرمی و شایستگی ادراک می شوند. همچنین بنا بر فرضیه ساختاری اجتماعی این مدل، ادراک از شایستگی توسط جایگاه اجتماعی و ادراک از گرمی توسط عدم وجود رقابت میان گرهی پیش بینی می شود. پژوهش حاضر با هدف آزمودن این دو فرضیه مدل محتوای تصور قالبی در بافت ادراک از نقش های اجتماعی رایج انجام شد. شرکت کنندگان 316 دانشجو بودند که به سوالاتی در مورد ادراک از گرمی و شایستگی نقش های اجتماعی، جایگاه آن نقش ها در بافت دربرگیرنده شان و میزان برقراری الگوهای ارتباطی چهارگانه در رابطه آنها با دیگران پاسخ دادند. در تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل استخراج شد. در تحلیل رگرسیون، جایگاه در بافت پیش بین معنی داری برای ادراک از شایستگی بود، در حالی که ادراک از گرمی توسط بافت نزدیکی، شراکت جمعی و قیمت گذاری بازاری پیش بینی شد. یافته ها از فرضیات مدل محتوای تصور قالبی حمایت می کنند.

لینک کمکی