فایل رایگان اصلاح خطاهاي شناختي دانش آموزان از خلال آموزش هاي مبتني بر قرآن: اثرها بر بهبود مهارت حل مسئله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصلاح خطاهاي شناختي دانش آموزان از خلال آموزش هاي مبتني بر قرآن: اثرها بر بهبود مهارت حل مسئله :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در DSM4 به نقش فرهنگ در تبیین اختلالات روانی پرداخته شده است، این موضوع در DSM5 تحت مفهومی با عنوان صورتبندی فرهنگی اشاره شده است و از 16 زاویه بر این نکته تاکید دارد که ارائه خدمات روانشناختی اثربخش، نیازمند توجه به پیشینه ها و آموزه های فرهنگی، قومی، نژادی و ادبیاتی درمان جو است . هدف پژوهش حاضر تاثیر اصلاح خطاهای شناختی و رفتاری از طریق آموزش مبتنی بر قرآن، بر مهارت حل مسئله دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع پیش آزمون –پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. تعداد 40 دانش آموز بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 9 جلسه، 90 دقیقه ای، به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند و پیش و پس از آموزش مقیاس حل مسئله را کامل نمودند. یافته ها نشان داد که آموزش خطاهای شناختی مبتنی بر قرآن می تواند بر مهارت حل مسئله و مولفه های آن (اعتماد به مسائل، گرایش به اجتناب و کنترل شخصی) موثر باشد همچنین تغییرات آموزش خطاهای شناختی مبتنی بر قرآن، بر میزان مهارت حل مسئله و مولفه های آن در مرحله پیگیری، پایدار بوده است . در حل مسائل با رویکرد معنوی، نظام جهت گیری فرد نسبت به حل مسئله بر تشخیص و تعریف مسئله و پیدا کردن راه حل مسئله تاثیر می گذارد. نظام جهت گیری مثبت معنوی موجب می شود افراد برای رویارویی با سختی ها جرئت پیدا کنند و مدیریت استرس در آنها افزایش یابد. همچنین به اتفاق های زندگی معنا بدهند و تسلیم رضای خداوند شوند و از بسیاری از تنش های غیرضروری در امان باشند و باور دارند که خداوند، آنان را در سختی ها تنها نخواهد گذاشت.

لینک کمکی