فایل رایگان اميد به زندگي و کيفيت زندگي در مردان و زنان مبتلابه سندرم روده تحريک پذير در مرحله عود علائم باليني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اميد به زندگي و کيفيت زندگي در مردان و زنان مبتلابه سندرم روده تحريک پذير در مرحله عود علائم باليني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی سطوح امید به زندگی و کیفیت زندگی در مردان و زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در مرحله عود علائم بالینی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی و از نوع علی مقایسه ای، 66 بیمار مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر ( 35 زن و 31 مرد) با میانگین سنی 82 / 11 ± 35 / 37 سال مراجعه کننده به مطب پزشک متخصص گوارش در مرحله عود علائم بالینی در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران با استفاده از دو پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان و فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج آزمون داده های مستقل تی نشان داد که امید به زندگی و کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارند. از طرفی، نمایان شد هیچ یک از مقیاسه ای امید به زندگی و کیفیت زندگی با سن، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات مرتبط نیستند. در نهایت، مقایسه بیماران زن و مرد نشان داد نمره های مربوط به مقیاسه ای امید به زندگی و کیفیت زندگی در گروه بیماران مرد بالاتر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیماران مرد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در مقایسه با همتایان زن خود در مرحله عود علائم بالینی بیماری در زمینه امید به زندگی و کیفیت زندگی در مقابله با علائم بیماری، عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.

لینک کمکی