فایل رایگان اهمال کاري سازماني در بين تيپ هاي شخصيتي A و B کارمندان دفاتر اسناد رسمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهمال کاري سازماني در بين تيپ هاي شخصيتي A و B کارمندان دفاتر اسناد رسمي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

اهمال کاری سازمانی یکی از مهمترین نشانه های رفتار انحرافی کاری است که می توان گفت نقش مهمی را در کاهش خروجی های سالم سازمان ها و افزایش خروجی های ناسالم سازمان ها دارد. به همین منظور، سعی بر این شده است که پژوهشی در این رابطه بر مبنای تیپ های شخصیتی مختلف انجام شود؛ و هدف از انجام آن، بررسی میزان اهمال کاری سازمانی در میان افراد با تیپ های شخصیتی A و B که شاغل در دفاتر اسناد رسمی در شهر زاهدان هستند، بود. روش این پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای بود که 120 نفر از بین تمامی کارمندان دفاتر اسناد رسمی به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و دو پرسشنامهشامل پرسشنامه تیپ های شخصیتی A و B متسون و ایوانسویچ و همچنین پرسشنامه اهمال کاری تاکمن را تکمیل کردند. یافته های حاصل از روش آماری t و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که مقدار اهمال کاری سازمانی در بین افراد با تیپ شخصیتی A بسیار بیشتر از افراد با تیپ شخصیتی B است.

لینک کمکی