فایل رایگان بازي هاي آموزشي رايانه اي و کنترل تنظيم شناختي هيجان در دانش آموزان پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازي هاي آموزشي رايانه اي و کنترل تنظيم شناختي هيجان در دانش آموزان پسر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر کنترل تنظیم هیجان دانش آموزان پسر بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 24 نفر از بین کلیه دانش آموزان نوجوان شهر تبریز در سال 98 - 97 به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به طور مساوی بین دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پیش آزمون تنظیم شناختی هیجان، در دو گروه برگزار و گروه آزمایش در طی دو ماه، 60 جلسه 45 دقیقه ای در معرض لوح انتخاب شده قرار گرفتند و پس از آن از هر دو گروه پس آزمون تنظیم شناختی هیجان گرفته شد. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مثبت میانگین تعدیل شده گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان منفی میانگین تعدیل شده گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل است که نشان می دهد استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر بهبود مولفه های تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان پسر تاثیر دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بازی های رایانه ای آموزشی باعث بهبود تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان می شود.

لینک کمکی