فایل رایگان باورهاي فراشناختي، راهبردهاي تنظيم هيجان و اضطراب فراگير در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان باورهاي فراشناختي، راهبردهاي تنظيم هيجان و اضطراب فراگير در دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ارتباط بین باورهای فراشناختی و پاسخ های هیجانی ایجاد شده در اثر آنها، ارتباط پیچیده ای است که منجر به تشدید اضطراب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای بد تنظیمی دو راهبرد ارزیابی مجدد و ذهن آگاهی در رابطه بین باورهای فراشناختی و نشانه های اضطراب فراگیر بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که از بین کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای برخی از دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شهید رجایی و تربیت مدرس)، تعداد 507 نفر به عنوان نمونه به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب و پرسشنامه های باورهای فراشناختی، پنج عاملی ذهن آگاهی، خرده مقیاس ارزیابی مجدد از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و پرسشنامه کوتاه اختلال اضطراب فراگیر را تکمیل کردند. یافته های حاصل از همبستگی نشان داد که بین باورهای فراشناختی با نشانه های اضطراب فراگیر رابطه مثبت معنی دار و میان باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی و میان ذهن آگاهی و نشانه های اضطراب فراگیر، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. لیکن رابطه راهبرد ارزیابی مجدد با باورهای فراشناختی و نشانه های اضطراب فراگیر، معنی دار نشد و تنها راهبرد تنظیم هیجانی ذهن آگاهی بین باورهای فراشناختی و نشانه های اضطراب فراگیر نقش واسطه ای داشت. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که باورهای فراشناختی با واسطه گری راهبرد ذهن آگاهی در تشکیل و تداوم نشانه های اضطرابی تاثیر گذارند.

لینک کمکی