فایل رایگان بهبود انعطاف پذيري شناختي از طريق آموزش تاب آوري در دانش آموزان دختر دوره متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود انعطاف پذيري شناختي از طريق آموزش تاب آوري در دانش آموزان دختر دوره متوسطه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین ویژگی های شناخت انسان انعطاف پذیری شناختی است. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل 30 شرکت کننده از آنهایی که در انعطاف پذیری شناختی نمره پایین تر از نقطه برش گرفتند با روش در دسترس و هدفمند از میان دانش آموزان دختر دبیرستانی مشغول به تحصیل شهر نیشابور در سال تحصیلی 98 - 1397 انتخاب شدند و سپس به پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی پاسخ دادند. برای گروه آزمایش آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای ارائه شد. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان دادند مداخله آموزشی بر نمره انعطاف پذیری گروه آزمایش معنی دار بود و میانگین انعطاف پذیری شناختی در گروه آزمایش افزایش معنی داری داشت؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت آموزش تاب آوری از طریق ایجاد مهارت هایی مثل حل مسئله، سبک های تفکر و جرات ورزی به افزایش انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دبیرستانی کمک می کند.

لینک کمکی