فایل رایگان بهبود حل مسئله و تاب آوري دانش آموزان دختر دبيرستاني از خلال واقعيت درماني گروهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود حل مسئله و تاب آوري دانش آموزان دختر دبيرستاني از خلال واقعيت درماني گروهي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

نوجوانی سنی است که فرد در آن با تجارب منفی بسیاری روبرو می شود که مقابله با آنها مهارت های خاصی را می طلبد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر حل مسئله و تاب آوری دختران دبیرستانی شهر سبزوار بود. از بین کلیه دانش آموزان دختر پایه اول تا سوم متوسطه سبزوار، تعداد 30 نفر بر اساس نمره ی پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون و حل مسئله هپنر و پترسون در پیش آزمون که دارای ملاک های ورود و خروج بودند به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه واقعیت درمانی دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافتنکرد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که با کنترل اثرات پیش آزمون، آموزش واقعیت درمانی اثر معنی داری بر افزایش توان حل مسئله و تاب آوری دختران دبیرستانی دارد.

لینک کمکی