فایل رایگان بهبود کيفيت زندگي دختران نوجوان مبتلا به اعتياد اينترنتي: رفتار درماني عقلاني هيجاني يا واقعيت درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود کيفيت زندگي دختران نوجوان مبتلا به اعتياد اينترنتي: رفتار درماني عقلاني هيجاني يا واقعيت درماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه درمان های شناختی رفتاری به دلیل اثربخشی مناسب در کوتاه مدت، در مقایسه با درمان های پویشی و طولانی مدت، الگوی غالب روان درمانی را تشکیل داده اند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس ( REBT ) و واقعیت درمانی ( RT ) در افزایش کیفیت زندگی دختران نوجوان مبتلا به اعتیاد اینترنتی بود. در یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل، از بین کلیه دانشآموزان هنرستان های دخترانه شهر رودهن تعداد 45 دختر نوجوان توسط پرسشنامه ی اعتیاد به اینترنت یانگ غربالگری شدند و در گروه های REBT ، RT و انتظار به صورت تصادفی گمارده و پرسشنامه 36SF- را دربیس لاین، پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند. گروه های آزمایشی 8 جلسه مداخله طبق پروتکل های استاندارد دریافت نموده، در حالیکه برای گروه انتظار مداخله ای ارائه نشد. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که کیفیت زندگی در هر دو گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترل تغییر معنی دار دارد. از میان خرده مقیاس های کیفیت زندگی، خرده مقیاس درد بدنی در هر دو گروه نیز بهبود معنی داری داشته و نمرات خرده مقیاس های خستگی یا نشاط و سلامت عاطفی تنها در گروه REBT افزایش معنی دار داشت. اثربخشی REBT در تمام موارد از RT بیشتر بود. تغییر تحریف های شناختی توسط REBT در نوجوانی به دلیل نداشتن استقلال کافی از سوی خانواده، ساده تر از کاهش کنترل بیرونی، برآورده ساختن نیازهای اساسی و مسئولیت پذیری است که کانون تمرکز RT است؛ بنابراین REBT در بهبود کیفیت زندگی در این گروه سنی موثرتر و گسترده تر عمل نموده است.

لینک کمکی