فایل رایگان پروفايل سرعت پردازش در کودکان دچار ديسلکسيا و ديسکلکوليا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروفايل سرعت پردازش در کودکان دچار ديسلکسيا و ديسکلکوليا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مطابق ادبیات، نقص در سرعت پردازش یکی از مهمترین نقص های شناختی در میان افراد دیسکلکولیا و دیسلکسیا است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تمایز شناختی دانش آموزان دچار دیسلکسیا و دیسکلکولیا در متغیرهای سرعت پردازش انجام شد. شرکت کنندگان 40 دانش آموز پایه دوم (دختر 6 نفر و پسر 7 نفر)، چهارم (دختر 6 نفر و پسر 6 نفر) و ششم (دختر 8 نفر و پسر 7 نفر) بودند که بر پایه ملاک های اختلال یادگیری ویژه در DSM-V و بر اساس مقیاس غربالگری ناتوانی یادگیری LDES-4 در سه گروه نفری دیسلکسیا ( 15 )، دیسکلکولیا ( 15 ) و بهنجار ( 10 ) قرار گرفتند. سپس، همه افراد به خرده آزمون های رمزنویسی و نمادیابی ویرایش پنجم مقیاس هوشی وکسلر کودکان – فرم ایرانی پاسخ دادند. نتایج نشان داد در سرعت پردازش (دیداری - زمانی) گروه دیسلکسیا نسبت به گروه دیسکلکولیا و بهنجار به گونه معنی دار ضعیف تر بودند.

لینک کمکی