فایل رایگان پنج عامل بزرگ شخصيت و تفکر فراصوري در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پنج عامل بزرگ شخصيت و تفکر فراصوري در دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

عاملی که در تداوم و رشد انسان نقش تعیین کننده ای دارد قدرت تفکر انسان است و الگوی پنج عاملی شخصیت یک الگوی سلسله مراتبی از صفات شخصیت است که می تواند بر روی تفکر تاثیرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و مولفه های آن، روان نژندگرایی، برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق جویی و وظیفه شناسی با تفکر فرا صوری بود. در یک مطالعه از نوع همبستگی 200 شرکت کننده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انتخاب شدند و به پرسشنامه های تفکر فراصوری و فرم کوتاه نئو پاسخ دادند. یافته ها حاکی از آن بودند که بین متغیر باوجدانبودن و تفکر فراصوری رابطه معنی داری وجود داشت؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که به هر میزان سخت گیری، مسئولیت پذیری و نظم پذیری بالا باشد به احتمال زیاد فرد دارای تفکر فراصوری است. الگوی پنج عاملی شخصیت یک الگوی سلسله مراتبی از صفات شخصیت است که پنج عامل گسترده را بازنمایی می کند بنابراین چارچوب پنج عاملی شخصیت تفاوت های فردی افراد را بر اساس پنج حیطه از شخصیت طبقه بندی می کند درنتیجه صفات شخصیتی به ویژه مولفه باوجدان بودن تاثیر بسزایی در تفکر فراصوری افراد دارد.

لینک کمکی