فایل رایگان پيامدهاي روانشناختي کاربست مداخله روانشناختي جامع نگر براي زنان نابارور تحت درمان کمک باروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيامدهاي روانشناختي کاربست مداخله روانشناختي جامع نگر براي زنان نابارور تحت درمان کمک باروري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ناتوانی در داشتن فرزند به عنوان یک علامت شکست تلقی شده، استرس و فقدان ناشی از آن تاثیر جدی بر سلامت جسم و روان و در کل درکیفیت زندگی فرد دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مداخله روانشناختی جامع نگر بر سلامت روانشناختی، کیفیت زندگی و نرخ بارداری در زنان تحت درمان کمک باروری شهر کرمانشاه بود. به عنوان نمونه 60 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری شهر کرمانشاه به صورت دردسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. شرکت کنندگان، قبل و بعد از مداخله و در پیگیری یک ماهه، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس داس - 21 و پرسشنامه کیفیت زندگی فرتیکول را تکمیل کردند. گروه آزمایش 11 جلسه مداخله روانشناختی جامع نگر دریافت کرد در صورتی که گروه های کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری و مجذور کای در پس آزمون و پیگیری نشان داد که مداخله روانشناختی جامعنگر به طور معناداری منجر به کاهش اضطراب، افسردگی، استرس عمومی و افزایش کیفیت زندگی و نرخ بارداری در گروه آزمایش شده است. نتایج نشان داد که مداخله روانشناختی جامع نگر در ارتقا کیفیت زندگی و نرخ بارداری و همچنین کاهش اضطراب، افسردگی، استرس عمومی کارا می باشد.

لینک کمکی