فایل رایگان پيش بيني اضطراب سلامت دانشجويان بر اساس انعطاف ناپذيري هيجاني، فراشناخت هاي مرتبط با سلامت و حساسيت اضطرابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني اضطراب سلامت دانشجويان بر اساس انعطاف ناپذيري هيجاني، فراشناخت هاي مرتبط با سلامت و حساسيت اضطرابي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

از آنجا که اضطراب سلامت اختلالی است که با اضطراب و ترس فراوان در مورد داشتن یک بیماری جدی مشخص می شود که می تواند به شدت کیفیت زندگی و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی انعطاف- ناپذیری هیجانی، فراشناخت های مرتبط با سلامت و حساسیت اضطرابی در شدت اضطراب سلامت انجام شد. در یک مطالعه از نوع توصیفی مقطعی - 305 شرکت کننده به روش نمونه گیری در دسترس از میان دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398 انتخاب شدند. سپس به نسخه کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت، مقیاس انعطاف پذیری هیجانی، نسخه سوم پرسشنامه ی حساسیت اضطرابی و پرسشنامه فراشناخت های مرتبط با سلامت پاسخ دادند. نتایج تحلیل داده ها با روش همبستگی پیرسون نشان داد تمام متغیرهای پژوهش با اضطراب سلامت رابطه معنی داری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد مدل پیش بینی شدت اضطراب سلامت به ترتیب شامل فراشناخت های مرتبط با سلامت، انعطاف پذیری هیجانی و حساسیت اضطرابی بود، این متغیرها به طورکلی قادر به پیش بینی حدود 83 درصد واریانس شدت اضطراب سلامت بودند که از این بین سهم متغیر فراشناخت های مرتبط با سلامت 49 درصد بود؛ بنابراین ماهیت چند بعدی اضطراب سلامت و اهمیت نقش متغیرهای شناختی، فراشناختی و هیجانی در درک ماهیت اضطراب سلامت در پژوهش حاضر مورد تاکید قرار گرفت. همچنین نتایج پژوهش نقش موثر باورهای فراشناختی و انعطاف پذیری هیجانی در آسیب شناسی روانی اضطراب سلامت را تایید می کند.

لینک کمکی