فایل رایگان پيش بيني گرايش به مواد در دانش آموزان متوسطه بر اساس تاب آوري، کنترل روانشناختي و ذهنيت هاي مقابله اي طرحواره اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني گرايش به مواد در دانش آموزان متوسطه بر اساس تاب آوري، کنترل روانشناختي و ذهنيت هاي مقابله اي طرحواره اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به ویژه اعتیاد به مواد مخدر از دغدغه های اصلی جوامع امروزی به شمار می رود. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس تاب آوری، کنترل روانشناختی و ذهنیت های مقابله ای طرحواره ای در دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع دوازدهم در منطقه 15 تهران بود که تعداد 320 دانش آموز به روش خوشه ای چندگانه انتخاب و به پرسشنامه های گرایش به مواد، مقیاس تاب آوری، مقیاس کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار و ذهنیت های طرحواره ای مقابله ای پاسخ دادند.یافته های حاصل از همبستگی نشان داد که بین تاب آوری و گرایش به مواد رابطه معنی دار و معکوس و کنترل روانشناختی در هر دو بعد وابستگی و پیشرفت مدار رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد و در میان ذهنیت های مقابله ای، ذهنیت جبران کننده افراطی بیشترین همبستگی وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که تاب آوری، کنترل روانشناختی پیشرفت مدار و ذهنیت جبران کننده افراطی می توانند بیش از 59 درصد از واریانس گرایش به مواد را برآورد کنند. درنتیجه می توان گفت که تاب آوری، کنترل روانشناختی و سبک های مقابله ای طرحواره ای از متغیرهای مرتبط با گرایش به مواد در دانش آموزان می باشند که با زمینه یتربیتی و مواجهه با مشکلات در گرایش به اعتیاد موثر هستند.

لینک کمکی