فایل رایگان تاثير آموزش از طريق فناوري هاي رايانه اي و ويديويي بر مهارت استفاده از قاشق و چنگال در دانش آموزان کم توان هوشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش از طريق فناوري هاي رايانه اي و ويديويي بر مهارت استفاده از قاشق و چنگال در دانش آموزان کم توان هوشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ی آموزشی چندرسانه ای خانواده محور مبتنی بر داستان اجتماعی و الگوبرداری ویدئویی بر بهبود رعایت آداب غذا خوردن در دانش آموزان کم توان هوشی انجام شد. طرح پژوهش از نوع طرح چند خط پایه ای تک آزمودنی با استفاده از آزمودنی های مختلف بود که 4 دانش آموز ( 2 دختر و 2 پسر) با هوش بهر بین 70-50، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه ی دانش آموزان کمتوان هوشی پایه اول دبستان در سال 1398-1397 در آموزشگاه استثنایی باغچه بان شهرستان مینودشت استان گلستان به عنوان نمونه انتخاب و تاریخچه فردی آزمودنی، مقیاس هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم، چک لیست محقق ساخته ی استفاده از وسایل غذا خوردن، مقیاس رفتار سازشی انجمن آمریکایی کم توانی هوشی را تکمیل کردند و 14 جلسه ی 45 دقیقه ای برنامه آموزشی چندرسانه ای مبتنی بر داستان اجتماعی و الگوبرداری ویدئویی برای آنها اجرا شد. یافته های حاصل از تحلیل دیداری و تحلیل روند نمودار نشان داد که متغیر مستقل بر متغیر وابسته موثر است. با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد این برنامه آموزشی چندرسانه ای خانواده محور منجر به بهبود آداب غذا خوردن در دانش آموزان کم توان هوشی شده است.

لینک کمکی