فایل رایگان تاثير آموزش ايماگوتراپي بر انعطاف پذيري کنشي زنان داراي مشکلات زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش ايماگوتراپي بر انعطاف پذيري کنشي زنان داراي مشکلات زناشويي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر انعطاف پذیری کنشی زنان مشکلات زناشویی انجام شد. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل 30 شرکت کننده به روش نمونه گیری غیراحتمالی داوطلبانه و گمارش تصادفی از میان زنان با مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر گرگان در سال 1397 انتخاب شدند و به پرسشنامه های تعارض زناشویی براتی و ثنایی و مقیاس انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان دادند که تصویرسازی ارتباطی بر انعطاف پذیری کنشی زنان با مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره موثر بود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که تصویرسازی ارتباطی دارای اثربخشی معنی داری بر انعطاف پذیری کنشی زنان دارای تعارضات زناشویی است و می توان از این روش جهت بهبود انعطاف پذیری کنشی این زنان استفاده کرد.

لینک کمکی