فایل رایگان تاثير آموزش تاب آوري بر خلاقيت دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش تاب آوري بر خلاقيت دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

امروزه در کنار هوش مسئله ابتکار و خلاقیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش تاب آوری بر خلاقیت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل 30 شرکت کننده از آنهایی که در مقیاس خلاقیت تورنس نمره پایین تر از نقطه برش گرفتند به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند از میان دانش آموزان دختر دبیرستانی مشغول به تحصیل شهر نیشابور سال تحصیلی 98 - 1397 انتخاب شدند و سپس به پرسشنامه خلاقیت تورنس پاسخ دادند. برای گروه آزمایش آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای ارائه شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش تاب آوری بر خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستانی اثر معنی داری نداشت؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت باوجوداینکه تاب آوری ظرفیت افراد در مقابله و سازگاری با شرایط دشوار زندگی را بهبود می بخشد اما آنچه در برنامه های آموزش تاب آوری ارائه می شود بر خلاقیت و آفرینندگی افراد تاثیر معنی داری ندارد.

لینک کمکی