فایل رایگان تاثير آموزش تاب آوري بر رفتارهاي ضدتوليد کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش تاب آوري بر رفتارهاي ضدتوليد کارکنان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تابآوری بر رفتارهای ضدتولید کارکنان بود. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل 30 شرکت کننده به روش نمونه گیری تصادفی از میان تمامی کارکنان یکی از شرکت های فعال در بخش پتروشیمی که در زمستان 1397 به واحد آموزش مراجعه کرده بودند انتخاب شدند و به پرسشنامه های رفتار ضدتولید فوکس و اسپکتور پاسخ دادند. یافته ها نشان دادند که آموزش تاب آوری بر بهبود رفتار ضدتولید نسبت به افراد 75 / 0، بهبود رفتار ضد تولید نسبت به سازمان 50 / 0 و نیز بهبود رفتار ضد تولید کل 70 / 0 اثر داشت. بر اساس یافته ها سازمان ها می توانند از آموزش تاب آوری برای کاهش رفتارهای ضدتولید استفاده کنند و از این طریق از کاهش عملکرد فردی و سازمانی ممانعت به عمل آورند.

لینک کمکی