فایل رایگان تاثير آموزش ذهن آگاهي بر کيفيت زندگى بيماران داراي درد مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش ذهن آگاهي بر کيفيت زندگى بيماران داراي درد مزمن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگى بیماران دارای درد مزمن انجام شد که از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد مبتلا به درد مزمن شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 26 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. بعد از هماهنگی های لازم با مسئولان کلینیک و بیماران، اجرای پژوهش شروع شد؛ بدین ترتیب که ابتدا برای هر دو گروه (آزمایشی و کنترل) پیش آزمون کیفیت زندگی اجرا شد، سپس جلسات تکنیک مراقبه در 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد اما برای گروه کنترل، هیچگونه مداخله ای اعمال نشد. بعد از اتمام مداخله مبتنی بر تکنیک مراقبه برای گروه آزمایش، برای هر دو گروه، پس آزمون کیفیت زندگی اجرا شد. یافته های حاصل از آزمون کوواریانس نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در میزان کیفیت زندگی بعد از تعدیل اثر پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بنابراین آموزش تکنیک مراقبه با مشاهده گر درون در افزایش کیفیت زندگی بیماران دارای درد مزمن اثربخش است.

لینک کمکی