فایل رایگان تاثير آموزش راهبردهاي مديريت هيجان بر تنظيم شناختي هيجان و کاهش رفتارهاي پرخطر نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش راهبردهاي مديريت هيجان بر تنظيم شناختي هيجان و کاهش رفتارهاي پرخطر نوجوانان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در دوره نوجوانی به دلیل تغییرات جسمانی، روانی، کم توانایی در کنترل هیجانات و علاقه به تجربه عوامل مختلف و جدید، گرایش به رفتارهای پرخطر بیشتر می شود. این پژوهش با هدف بررسی فایل رایگان تاثير آموزش راهبردهاي مديريت هيجان بر تنظيم شناختي هيجان و کاهش رفتارهاي پرخطر نوجوانان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. تعداد 34 نفر از کلیه نوجوانان پسر ساکن شهرک های آناهیتا، کرناچی و حکمت آباد شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی بین گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند و گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه ی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر مدل گراس را دریافت کرد در حالی که گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. شرکت کنندگان، قبل و بعد از مداخله پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان ( CERQ ) و رفتارهای پرخطر نوجوانان ایرانی ( IARS ) را تکمیل کردند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردهای مدیریت تنظیم هیجان بر تمام مولفه های تنظیم شناختی هیجان موثر است و باعث کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان می شود.

لینک کمکی