فایل رایگان تاثير آموزش فراشناخت بر کيفيت زندگي زنان مطلقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش فراشناخت بر کيفيت زندگي زنان مطلقه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

طلاق به معنای پایان زندگی مشترک بین زوجین و جدایی فیزیکی آنان پس از جدایی روانی و عاطفی قلمداد می شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت در کیفیت زندگی زنان مطلقه بود. از بین کلیه ی زنان مطلقه شهر تهران، در سال 98 ، تعداد 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند و آموزش فراشناخت به مدت 8 جلسه ی 1 ساعته بر روی شرکت کنندگان اعمال شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که با حذف اثر نمره پیش آزمون، اثر آموزش فراشناخت بر نمره پس آزمون کیفیت زندگی زنان مطلقه معنادار است. کیفیت زندگی موجب کنش متقابل بسیاری از مولفه های روانشناختی در حوزه های سلامت، اجتماع، محیط و اقتصاد می شود.

لینک کمکی