فایل رایگان تاثير آموزش مديريت والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان داراي اختلال نقص توجه/بيش فعالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش مديريت والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان داراي اختلال نقص توجه/بيش فعالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه انجام شد. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل 30 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند از میان مادران کلیه دانش آموزان 13 - 7 ساله دارای نقص توجه/بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز درمانی روانپزشکی و روانشناسی شهر تبریز انتخاب شدند و به پرسشنامه اختلالات رفتاری کانرز (فرم والدین) پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان دادند میانگین پس آزمون اختلالات رفتاری گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون کاهش داشتاما میانگین پس آزمون گروه کنترل نسبت به پیش آزمون کاهش زیادی نداشت؛ بنابراین آموزش مدیریت والدین بر کاهش اختلالات رفتاری (سلوک، مشکلات اجتماعی، مشکلات روان تنی و اضطراب-خجالت) کودکان دارای اختلال بیش فعال/نقص توجه موثر است.

لینک کمکی