فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر نشانه هاي اختلال سلوک نوجوانان پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر نشانه هاي اختلال سلوک نوجوانان پسر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

اختلال سلوک الگوی رفتاری پایدار و تکرار شونده ای مشتمل بر نقض حقوق اساسی دیگران و تجاوز از هنجارهای اجتماعی متناسب با سن فرد زیر 18 سال است که فاقد حس همکاری و مهارت های ارتباطی هستند و در این راستا مداخلات آموزشی-درمانی متنوعی موردتوجه روانشناسان قرار گرفته است. پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود نشانه های اختلال سلوک انجام شد. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون 10 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند و غربالگری از میان دانش آموزان پسر 14 - 10 سال تبریز با نشانه های اختلال سلوک انتخاب شدند و والدینشان به پرسشنامه علائممرضی کودکان (فرم والدین) پاسخ دادند. یافته ها نشان دادند که آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود نشانه های سلوک اثربخش بود؛ بنابراین افراد دارای اختلال سلوک فاقد مهارت های ارتباطی هستند که آموزش مهارت های ارتباط موثر اجتماعی و تعامل بین فردی می تواند بر بهبود نشانه های اختلال اثرگذار باشد و به ایجاد ارتباط بهتر یاری رساند.

لینک کمکی