فایل رایگان تاثير بسته آموزشي فراسوتوان يگانه بر ادراک ديداري دانش آموزان پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير بسته آموزشي فراسوتوان يگانه بر ادراک ديداري دانش آموزان پيش دبستاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

ادراک دیداری یکی از عواملی است که نقش مهمی در مراحل رشد توانایی های تحصیلی دارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بسته ابداعی فراسوتوان یگانه بر ادراک دیداری دانش آموزان عادی پیش دبستانی شهر تبریز بود. روش پژوهش حاضر از نوع تجربی بود که از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. تعداد - 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین کلیه دانش آموزان پیش دبستانی شهر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش 8 هفته (هر هفته 2 جلسه)، در مجموع 16 جلسه 40 دقیقه ای با راهنمایی مربی دوره دیده مورد آموزش قرار گرفت ولی آموزشی به گروه کنترل داده نشد. برای ارزیابی ادراک دیداری از آزمون پیشرفته ادراک بینایی فراستیگ استفاده گردید. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه مداخله ای وابسته آموزشی در تمامی متغیرهای ادراک بینایی تاثیر مثبت داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که آموزش بسته های مناسب تحصیلی به عنوان یک راهبرد آموزشی در رشد توانایی های ادراکی دانش آموزان استفاده شود.

لینک کمکی