فایل رایگان تاثير حساسيت زدايي از طريق حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب اجتماعي کودکان آزار ديده ي هيجاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير حساسيت زدايي از طريق حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب اجتماعي کودکان آزار ديده ي هيجاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

اختلال اضطراب اجتماعی یکی از پیامدهای کودک آزاری است که می تواند مانع پیشرفت تحصیلی، تعامل اجتماعی، روابط و کیفیت زندگی و در نهایت بروز آسیب روانی بلند مدت در فرد آسیب دیده گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب اجتماعی کودکان آزاردیده ی هیجانی بود. جامعه آماری پژوهش، کودکان آزاردیده ی هیجانی دبستانی مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی شهر تهران بودند که از بین این افراد 30 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره (آزمایش و گواه) تقسیم و با استفاده از پژوهش نیمه آزمایشی و طرحپیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل به مدت 5 جلسه ی 60 دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند. قبل و بعد از اجرای مداخله، پرسشنامه اضطراب اجتماعی کودکان (فرم تجدیدنظر شده لاجرکا و استون، 1993 ) در دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد پس از مداخله، نمرات آزمودنی های گروه آزمایش در متغیر اضطراب اجتماعی و مولفه های اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت های جدید و موقعیت های عمومی به طور معنی داری کاهش یافت ؛ بنابراین برنامه حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب اجتماعی کودکان آزاردیده ی هیجانی اثر دارد.

لینک کمکی