فایل رایگان تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افکار خودناتوانساز افراد مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افکار خودناتوانساز افراد مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

از آنجا که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی دارای افکار خودناتوانساز هستند، درمان های نسل سوم رفتاری حائز اهمیت هستند، پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار خودناتوانساز افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی انجام شد. در یک مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون- پس آزمون 376 شرکت کننده براساس جدول کرجسی مورگان از میان دانشجویان دختر دانشگاه تبریز در سال 98-97 انتخاب شدند و به پرسشنامه های اضطراب اجتماعی و خودناتوانساز برگلاس و جونز پاسخ دادند. از افراد حائز نمره برش 16 ، تعداد 20 نفر انتخاب و به تصادف در گروه های 10 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خلق منفی، تلاش و عذرتراشی اثربخش بود. این درمان با ایجاد انعطاف پذیری روانی، به افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی کمک می کند تا از افکارشان در لحظه حال آگاهی شوند و افکار خودناتوانساز کاهش یابد.

لینک کمکی