فایل رایگان کنکاش در استعداد علمي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي: نقش مهارت هاي فضايي، بازي هاي ديجيتالي و جنسيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنکاش در استعداد علمي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي: نقش مهارت هاي فضايي، بازي هاي ديجيتالي و جنسيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارت های فضایی، ویژگی های بازی های دیجیتالی و جنسیت در پیش بینی استعداد STEM (علوم، تکنولوژی، مهندسی، ریاضیات) دانش آموزان 12 - 10 ساله، انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی و طرح پژوهشی این مطالعه از نوع همبستگی و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای است که تعداد 200 دانش آموز ( 100 دختر و 100 پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل نرم افزار ماز ثبات سینا ( 1393 )، آزمون تیمز ( 2011 ) و بازی رایانه ای تتریس ( 2013 ) بود. یافته های حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معنی داری بین مهارت های فضایی و استعداد STEM در نمونهموردبررسی (پسران و دختران) وجود ندارد همچنین ویژگی های بازی دیجیتالی پیش بینی کننده استعداد STEM دانش آموزان پسر بود ولی در دختران پیش بینی کننده مناسبی نبود. در بررسی نوع جنسیت و استعداد STEM ، در نمونه مورد بررسی، پسران در مهارت های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی نسبت به دختران نمرات بیشتری کسب کردند. با توجه به نتایج پژوهش و حجم بالای استفاده دانش آموزان از بازی های دیجیتالی لازم است برنامه سازان مطالب درسی را در قالب بازی ها گنجانده و باعث شکوفایی بیشتر آنها در استعدادها و مهارت های فردی شوند و همچنین علاوه بر آشناسازی کامل معلمان با این نوع برنامه ها، در آموزش های درسی روزانه، استفاده از این بازی ها جایگاه مناسب تری پیدا کند.

لینک کمکی