فایل رایگان مقايسه توانمندي هاي شناختي بر حسب سبک هاي مقابله با استرس شغلي در کارکنان سازمان صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه توانمندي هاي شناختي بر حسب سبک هاي مقابله با استرس شغلي در کارکنان سازمان صنعتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

توانمندی های مثبت شخصیتی تاکنون در ارتباط با مقابله ی افراد با استرس مورد تاکید قرار گرفته اند. هدف پژوهش حاضر مقایسه توانمندی های شناختی افراد دارای الگوهای مختلف مقابله با استرس شغلی بود. در یک مطالعه 136 شرکت کننده از میان 283 نفر کارکنان یک سازمان صنعتی در مشهد به صورت طبقه ای نسبی انتخاب شدند و به آزمون توانمندی ها و ارزش ها در عمل و پرسشنامه ی رفتارها و الگوهای تجربی مرتبط باکار پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان دادند افراد دارای الگوهای سالم به طور معنی داری میانگین توانمندی های شناختی بالاتری نسبت به افراد دارای الگوهای ناسالم داشتند. در نتیجه این یافته ها زمینه جدیدی برای پژوهش در مورد نقش توانمندی های مثبت شخصیتی در مقابله با استرس های مرتبط باکار می گشاید، همچنین توانمندی های شخصیتی ویژگی های فردی قابل آموزش هستند که منابع ارزشمندی برای بهبود مقابله با استرس های مرتبط با کار و کاهش آثار منفی آن هستند.

لینک کمکی