فایل رایگان رابطه ذهن آگاهي و سلامت معنوي در پيش بيني کفايت اجتماعي معلمان دانش آموزان کم توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ذهن آگاهي و سلامت معنوي در پيش بيني کفايت اجتماعي معلمان دانش آموزان کم توان ذهني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف: تحقیق حاضر فایل رایگان رابطه ذهن آگاهي و سلامت معنوي در پيش بيني کفايت اجتماعي معلمان دانش آموزان کم توان ذهني است. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع پیش بین بوده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان زن و مرد کودکان استثنایی شهرستان زاهدان که در سال 1398-1397 مشغول تدریس می باشند. که 90 نفر از معلمان کودکان استثنایی به روش نمونه گیری سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های پرسشنامه کفایت اجتماعی ه پرندین ( 1385 )، ذهن آگاهی فرایبورگ( 2006 ) و سلامت معنوی پالوتزیان و الیسون ( 1983 ) بود. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و استاندارد با استفاده از نرم افزار spss22 انجام شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ذهن آگاهی با کفایت اجتماعی و سلامت معنوی با کفایت اجتماعی رابطه مثبت و یافته ها : نتایج نشان داد که ذهن آگاهی با کفایت اجتماعی و سلامت معنوی با کفایت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 0/99 دارد. علاوه بر این نتایج رگرسیون نشان داد که ذهن آگاهی به میزان 0/29 درصد واریانس و سلامت معنوی 0/40 واریانس کفایت اجتماعی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه امروزه همه کشورهای جهان به آموزش و پرورش استثنایی به عنوان یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی می نگرند و بخش قابل توجهی از امکانات آموزش و پرورش عمومی آنها به کودکان و دانش آموزان استثنایی اختصاص می یابد بنابراین ذهن اگاهی و سلامت معنوی در معلمان آنها به عنوان متغیرهای روان شناختی در تبیین کفایت اجتماعی آنان در ارتباط با کودکان استثنائی محسوب می شود. در این جهت ارائه اقداماتی در جهت ارتقای سلامت معنوی و ذهن آگاهی، منجر به افزایش کفایت اجتماعی در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی خواهد شد.

لینک کمکی