فایل رایگان مقايسه اضطراب و افسردگي در دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري خواندن و دانش آموزان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه اضطراب و افسردگي در دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري خواندن و دانش آموزان عادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش مقایسه سطوح اضطراب و افسردگی دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن و دانش آموزان عادی بود. بدین منظور نمونه ای به حجم 120 نفر، شامل 60 دانش آموز با ناتوانی یادگیری خواندن و 60 دانش آموز بهنجار به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از دبستآن های عادی نواحی چهارگانه و همچنین از پنج مرکز اختلالات یادگیری شهرستان اهواز انتخاب شدند. هر دو گروه مقیاس کوتاه افسردگی کودکان و مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آشکار کودکان را تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که سطوح اضطراب و افسردگی بین دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن و عادی، دارای تفاوت معناداری نمی باشند. یافته ها بیانگر این نکته بود که آموزش و حمایت ویژه از دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری، می تواند موجب تعدیل نشانه های اختلالات هیجانی مانند اضطراب و افسردگی که غالبا همبود با اختلالات یادگیری می باشند، گردد.

لینک کمکی