فایل رایگان مقايسه حمايت عاطفي خانواده، تحمل، آينده فکري در مادران کودکان کم توان ذهني با مادران کودکان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه حمايت عاطفي خانواده، تحمل، آينده فکري در مادران کودکان کم توان ذهني با مادران کودکان عادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش مقایسه حمایت عاطفی خانواده، تحمل و آینده فکری در مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی بود. این مطالعه از نوع توصیفی علی مقایسه ای است. نمونه آماری در این پژوهش تعداد 80 نفراز مادران دارای فرزند کم توان ذهنی و 80 نفر از مادران دارای فرزندان عادی که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه حمایت عاطفی خانواده اولسون ( 1989 )، تحمل کانر و دیودسون ( 2003 ) و آینده فکری اشنایدر ( 1998 ) بود. نتایج داده های آماری با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس نشان داد بین میانگین نمرات حمایت عاطفی خانواده، تحمل، آینده فکری و تفاوت معناداری وجود دارد. مادران کودکان کم توان ذهنی از حمایت عاطفی خانواده بالاتری نسبت به مادران کودکان عادی برخوردار می باشند. مادران کودکان کم توان ذهنی از تحمل بالاتری نسبت به مادران کودکان عادی برخوردار می باشند. مادران کودکان عادی از آینده فکری بیشتری نسبت به مادران کودکان کم توان ذهنی برخوردار می باشند.

لینک کمکی