فایل رایگان مقايسه سلامت روان و رضايت زناشويي در مادران داراي کودک اتيسم و کودک عادي شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه سلامت روان و رضايت زناشويي در مادران داراي کودک اتيسم و کودک عادي شهر اهواز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، فایل رایگان مقايسه سلامت روان و رضايت زناشويي در مادران داراي کودک اتيسم و کودک عادي شهر اهواز بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران دارای کودک اتیسم و کودک عادی شهر اهواز در سال 1394 تشکیل می دهند که از این جامعه آماری تعداد 170 نفر ( 85 مادر دارای کودک اتیسم و 85 مادر دارای کودک عادی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های سلامت عمومی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOA) نشان داد که بین مادران دارای کودک اتیسم و کودک عادی از لحاظ سلامت روان و رضایت زناشویی تفاوت معنی دار وجود دارد. به علاوه، نتایج نشان داد که مادران دارای کودک اتیسم در مقایسه با مادران دارای کودک عادی از لحاظ سلامت روان و رضایت زناشویی در سطح پایین تری قرار داشتند. سطح معناداری در این پژوهش p<0/05 در نظر گرفته شده است.

لینک کمکی