فایل رایگان نقش ميانجي اشتياق تحصيلي در رابطه بين معناي زندگي و بهزيستي تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش ميانجي اشتياق تحصيلي در رابطه بين معناي زندگي و بهزيستي تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در رابطه بین معنای زندگی با بهزیستی تحصیلی بود. طرح پژوهش حاضر کمی از نوع همبستگی و با الگوی مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 در شهر ایذه بود که تعداد 389 نفر از آنان به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ( 2002 )، معنای زندگی استگر و همکاران ( 2006 ) و بهزیستی تحصیلی پیترنین و همکاران ( 2014 ) بود. ارزیابی مدل پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری صورت گرفت. نتایج نشان داد که معنای زندگی رابطه مثبت و معناداری با اشتیاق تحصیلی دارد، ولی با بهزیستی تحصیلی رابطه معناداری نداشت. همچنین اشتیاق تحصیلی نیز رابطه مثبت و معناداری با بهزیستی تحصیلی دارد و اشتیاق تحصیلی بین معنای زندگی و بهزیستی تحصیلی به صورت معنادار میانجیگری می کند (P> 0/05، GFI> 0/9، NFI> 0/9 و RMSEA<0/08).

لینک کمکی