فایل رایگان بررسي عوامل موثر در پايداري منابع انساني درسازمان يااداره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر در پايداري منابع انساني درسازمان يااداره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یک سازمان برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت واهداف بلندمدت خویش نیازمنداین می باشدتاکارمندان وکارکنان آن بطورمستمروبراساس ضوابط وقوانین آن سازمان یااداره درفعالیتهای مربوطه کوشاومصمم به اجراوانجام آن باشندهرگونه تاخیر،غیبت یاهرگونه احساس دلزدگی ازکاروفرارازانجام فعالیت مربوطه آسیب های آشکاروپنهان به سازمان مربوطه واردمی نماید.لذادراین مقاله به طورگذرابه مواردمهمی که سبب می گرددتایک کارمندبااشتیاق وبطورمستمرومطلوب به انجام فعالیت ووظیفه سازمانی خویش اقدام نماید یاممکن است کارمنددرمحیط کارخویش حاضرباشدولی به طرق مختلف ازانجام درست وصحیح کار،شانه خالی نمایدبطورمختصربیان وبررسی گردیده است.

لینک کمکی