فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي زندگي مبتني بر کسب مهارت جرات ورزي بر کاهش رفتارهاي پر خطر دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحيه دو شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي زندگي مبتني بر کسب مهارت جرات ورزي بر کاهش رفتارهاي پر خطر دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحيه دو شهرستان ساري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربا هدف شناخت فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي زندگي مبتني بر کسب مهارت جرات ورزي بر کاهش رفتارهاي پر خطر دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحيه دو شهرستان ساري ، یک پژوهش شبه آزمایش از نوع پژوهش های مداخله ای می باشد و طرح پژوهش مورد استفاده، طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش حاضررا کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحیه دو شهرستان ساری به تعداد2084 نفر می باشد.از بین جامعه آماری تعداد 60 نفردانش آموز پسر با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که بصورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش(30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی و کتابخانه ای وروش میدانی استفاده شد.ابزارر گرد آوری اطلاعات مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) و بسته آموزشی با رویکردآموزش مهارت های زندگی مبتنی بر کسب مهارت جرات ورزی در 8 جلسه 90 دقیقه ای جهت کاهش رفتارهای پرخطر با تاکید بر سه راهبرد اصلی مهارت آموزی، بازسازی شناختی و مداخله در کاهش رفتارهای پر خطر در بین دانش آموزان استفاده شد. پایایی ابزار اندازه گیری، از آماره آلفای کرونباخ با اجرای یک نمونه اولیه 30 تایی از پاسخ دهندگان، 80/0 بدست آمد.تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره آنکوا و چند متغیره مانکوا از طریق نرم افزار SPSS21 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر کسب مهارت جرات ورزی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحیه دو شهرستان ساری تاثیر دارد.

لینک کمکی