فایل رایگان تحليل محتواي ارتباطي تمرين هاي درسي کتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي (چاپ 1398) بر اساس اهداف رفتاري تدوين شده در کتاب راهنماي معلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي ارتباطي تمرين هاي درسي کتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي (چاپ 1398) بر اساس اهداف رفتاري تدوين شده در کتاب راهنماي معلم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان ارتباط تمرین های کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( چاپ 1398) با اهداف رفتاری تدوین شده در کتاب راهنمای معلم، انجام شده است. و با روشهای متداول در آمار توصیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، ارتباط اهداف با تمرین های کتاب مورد تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش اهداف رفتاری، طبقات را تشکیل داده است که تمرین ها بر اساس آنها رمزگذاری و شمارش شده است. واحد ثبت در این تحقیق، مضمون تمرین بوده و واحد زمینه، فصلهای کتاب می باشد. همچنین روش شمارش در این تحقیق، روش شمارش فراوانی ها و وجود و عدم وجود است. جامعه آماری پژوهش، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (چاپ 1398) و نمونه شامل خودآزمایی ها، پرسش ها، فعالیت ها و تمرین های کتاب می باشد. نتایج تحلیل نشان داد که از مجموع 73 هدف رفتاری تدوین شده در کتاب راهنمای معلم، 56 هدف یعنی 77 اهداف دارای تمرین می باشند و 17 هدف یعنی23 اهداف دارای تمرین نمی باشند. همچنین اطلاعات حاصل از یافته ها حاکی از آن بود که از مجموع 123 تمرین موجود در کتاب مطالعات اجتماعی، 88 تمرین یعنی 72 تمرین ها در راستای تحقق اهداف می باشند و 35 تمرین یعنی 28 تمرین ها در راستای تحقق اهداف نمی باشند. داده های فوق بیانگراین است که تمرین های کتاب در حد قابل قبولی با اهداف کتاب راهنمای معلم، هماهنگی داشته و تا حد مطلوبی تمرین ها موجب محقق شدن اهداف شده اند. اما انتظار می رفت با توجه به جدید التالیف بودن کتاب، مقدار هماهنگی بیشتر از این می بود.

لینک کمکی