فایل رایگان تحليل محتواي فارسي سوم دبستان از نظر توجه به آموزه هاي ملي و مذهبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي فارسي سوم دبستان از نظر توجه به آموزه هاي ملي و مذهبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب فارسی سال سوم دبستان از لحاظ توجه به آموزه های ملی و مذهبی انجام شده است.این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن ازطریق تحلیل محتوای کتاب درسی بوده که با استفاده ازفرضیه های مطرح شده، ازسه منظرظاهری، ساختاری و آموزه های ملی ومذهبی موردبررسی قرارگرفته است نتایج حاصل از بررسی های موشکافانه نشان میدهدکتاب فارسی سوم دبستان ازلحاظ ویژگیهای ظاهری وساختاری ازمجموع پنجاه امتیاز،چهل امتیاز رابه خوداختصاص داده و به طورکلی وضعیت قابل قبولی داردوازلحاظ توجه به آموزه های ملی و مذهبی،یافته ها نشان میدهد میزان توجه به آموزه های مذهبی درکتاب فارسی سال سوم دبستان تقریبا دوبرابرآموزه های ملی می باشد.

لینک کمکی