فایل رایگان تحليل محتواي کتاب فارسي پايه چهارم ابتدايي براساس مولفه هاي هويت فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتاب فارسي پايه چهارم ابتدايي براساس مولفه هاي هويت فرهنگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر فایل رایگان تحليل محتواي کتاب فارسي پايه چهارم ابتدايي براساس مولفه هاي هويت فرهنگي بوده است. این پژوهش که ماهیت آن تحلیل محتوا بوده است، به روش توصیفی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب های فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایه چهارم ابتدایی در سال 98 1397 بوده است که به شیوه ی تمام شماری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست مولفه های هویت فرهنگی شامل 5 مولفه اصلی و 23 شاخص بوده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد هر یک از 5 مولفه اصلی هویت فرهنگی (زبان،دین ،نظام اجتماعی،تاریخ و حافظه فرهنگی،جغرافیای فرهنگی) به برخی از شاخص ها..... توجه نشده است.. از این رو، بازبینی کتاب های فارسی دوره ابتدایی به لحاظ کاربست مولفه های هویت فرهنگی ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی