فایل رایگان تحليل محتواي کتاب هديه آسماني چهارم ابتدايي سال 97-98از منظرتوجه به رعايت عفاف وحيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتاب هديه آسماني چهارم ابتدايي سال 97-98از منظرتوجه به رعايت عفاف وحيا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ارزش خاصی و اهمیت از ایران، پرورش و آموزش متمرکز نظام فرآیند در مهم عناصر از یکی بعنوان درسی کتاب تحلیل و بررسی امر، این به توجه پرداختیم با ابتدایی چهارم سال آسمانی های هدیه کتاب موضوعی تحلیل به مقاله این در.است برخوردارهدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به رعایت .است داده قرار مدنظر را آسمان های هدیه کتب تحلیل حاضر پژوهش عفاف و حیا و حجاب در برنامه درسی هدیه آسمانی دوره ابتدایی در سال98-97می باشد و از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های عفاف وحیا و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی برنامه درسی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش به عنوان نمونه تحلیل محتوای برنامه درسی هدیه دوره ابتدایی بوده که از این جامعه کتاب هدیه چهارم به صورت هدفمند آماری انتخاب شده است نتایج به دست آمده بیانگر این است که کتاب 78 امتیاز از 100 امتیاز ممکن را کسب کرده است و ارنظر توجه به رعایت عفاف و حیا و همین طور توجه به موضوعات اسلامی در حد مطلوبی می باشد

لینک کمکی