فایل رایگان چالش هاي آموزش و يادگيري زبان انگليسي از ديدگاه دانش آموزان و معلمان مدارس مقطع متوسطه دوم ناحيه2 استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش هاي آموزش و يادگيري زبان انگليسي از ديدگاه دانش آموزان و معلمان مدارس مقطع متوسطه دوم ناحيه2 استان زنجان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

زبان انگلیسی از دیرباز به عنوان زبانی زنده و پرکاربرد در دنیا همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و آموزش آن مستلزم داشتن مهارت و راهکا رهای کارساز و کارآمد است. هدف از این پژوهش، شناسایی مشکلات، محدودیت ها و کمک به ارتقای کیفیت تدریس زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از راه بررسی عوامل چالش زای آموزش زبان انگلیسی می باشد. به این منظور مطالعه کمی_ کیفی با رویکرد میدانی– توصیفی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 9724 نفر دانش آموز و 43 نفر معلم زبان انگلیسی دوره ی دوم متوسطه ناحیه دو استان زنجان بودند که به صورت تصادفی، با 10 معلم زبان انگلیسی، مصاحبه ی نیمه ساختار یافته انجام شد و سپس در مرحله ی بعد به منظور جمع آوری داده پرسشنامه ای در اختیار 70 نفر ازدانش آموزان قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها و پرسشنامه ها، کم بودن ساعات آموزشی زبان انگلیسی، عدم وجود امکانات و محیط آموزشی مناسب، پایین بودن سطح علمی مدرسان زبان انگلیسی در مدارس، و عدم استفاده از روش های نوین و... از جمله مشکلات در امر آموزش زبان انگلیسی هستند که در صورت عدم اصلاح می توانند از عوامل چالش زای مهم در راستای رسیدن به اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران باشند.

لینک کمکی