فایل رایگان چرا تکاليف مهارت محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چرا تکاليف مهارت محور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تکلیف درسی همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفا موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است، اما امروزه با تعریفی که از یادگیری می شود، تغییر در توانایی انسان توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. رویکرد نوشتن تکالیف، مساله مهمی است، که یادگیری کودکان به این مساله وابسته است. برای همین است که موضوع بحث و گفت و گوها در خصوص چگونگی ارائه تکالیف به دانش آموزان در میان صاحب نظران و معلمان مدارس جدی شده است. در این مقاله سعی شده است، ضمن بیان مفهوم تکلیف به بیان ضرورت و اهمیت ارائه تکالیف به دانش آموزان پرداخته و چرایی ارائه تکالیف مهارتی و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و با توجه بررسی های انجام گرفته، آن چه از این پژوهش بر می آید، حاکی از آن است که تکالیف مهارت محور می تواند دانش آموزان را برای زندگی در جامعه آماده کرده و لذت یادگیری را در آنان افزایش دهد.

لینک کمکی