فایل رایگان ارزيابي اقتصادي برداشت کتيرا از گياه گون (Astragalus verus) در مراتع خوشاب خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اقتصادي برداشت کتيرا از گياه گون (Astragalus verus) در مراتع خوشاب خراسان رضوي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر بهره برداری کتیرا از پایه های گون (Astragalus verus) در مراتع شدت یافته است. با وجود این، اطلاعات اندکی در زمینه بهترین شیوه برداشت کتیرا که دارای بازدهی اقتصادی مناسب و تولید بالا باشد وجود دارد. به این منظور پژوهشی بصورت آزمایش ترکیب فاکتوریلی در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط عرصه طبیعی مراتع برقبان در بهار و تابستان 1397 و 1398 انجام شد. تیغ زدن طوقه در 3 سطح ( 1و 2و 3 تیغ) و همچنین تعداد دفعات برداشت محصول کتیرا در 4 سطح (1و 2و 3و 4 دفعه برداشت) بر 10 تکرار از هر تیمار (تعداد کل بوته ها 120 عدد) اعمال شد. بیشترین مقدار برداشت کتیرا از تیمار (3تیغ و 3دفعه برداشت) و کمترین مقدار از تیمار( 1تیغ و 1دفعه برداشت) حاصل شد اما اختلاف معنیدار بین تیمارهای ( 1تیغ، 4 برداشت)، ( 2تیغ، 3برداشت)، ( 2تیغ، 4برداشت)، ( 3تیغ ، 3برداشت) و ( 3تیغ ، 4برداشت) در ارتباط با میزان تولید کتیرا مشاهده نشد. بین میزان برداشت کتیرا و هزینه های آن رابطه معنی دار وجود داشت. افزایش تعداد تیغ از 1 به 2 و 3، تاثیری در میزان برداشت کتیرا و همچنین در هزینه های برداشت نداشت اما افزایش تعداد دفعات برداشت بر روی تولید کتیرا و هزینه های مربوط به آن تاثیرگذار بود. براساس ارزیابی اقتصادی (محاسبه هزینه ها و درآمدهای برداشت محصول کتیرا) و اکولوژی انجام شده در این پژوهش، بهترین شیوه برداشت محصول کتیرا که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد یک تیغ و چهار دفعه برداشت است.

لینک کمکی