فایل رایگان ارزيابي عوامل موثر بر ريزگردها و نقش آن در توسعه پايدار بخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عوامل موثر بر ريزگردها و نقش آن در توسعه پايدار بخش کشاورزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پدیده گرد و غبار یکی از مهمترین چالش های جهانی به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک است. تاثیر این پدیده به طور خاص در بخش کشاورزی، باعث کاهش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی در استان های درگیر می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی و اولویت بندی علل ریزگردها با تاکید بر بخش کشاورزی می باشد. در این پژوهش عوامل موثر بر ریزگردها در دو دسته کلی عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیم بندی شده است. همچنین هریک از این عوامل نیز به زیر بخش هایی تقسیم شده است. سپس پرسشنامه AHP طراحی شده و توسط 30 کارشناس و متخصص در این زمینه تمکیل گردیده است. نتایج نشان داد که از بین عوامل انسانی، دخالت غیر مجاز انسان در طبیعت و از بین عوامل طبیعی تغیر اقلیم به عنوان مهم ترین عامل شناخته شده است. در نهایت نتایج اولویت بندی نهایی نشان داد که عوامل انسانی مهم تر از عوامل طبیعی هستند. و نقش پررنگ تری در تشدید ریزگردها در غرب کشور دارند. لذا پیشنهاد می شود که مجموعه اقداماتی که سبب کاهش ریزگردها می شود در این مناطق در دستور کار دولت قرار بگیرد و کارگروهی متشکل از اغلب وزارت خانه ها و سازمانهای درگیر تشکیل و آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه آمادگی و مقابله با پدیده گرد و غبار تنطیم شود.

لینک کمکی